Kronikapravidla Krtčí nory 4

poslední aktualizace: 5. října 2007, 1:00, 15:30

Pravidla KN4 jsou velmi podobná těm, co mnozí znáte z jiných her, nejblíže z KN3. Doporučujeme prostudovat všem.


obsah

obecná herní pravidla

zvláštní pravidla KN4

další potřebné informace


obecná herní pravidla

Obecná herní pravidla jsou pravidla šifrovacích her obecně. Jsou vesměs podobná na všech obdobných hrách a vycházejí z jednoho základu, přesto je důležité si je nastudovat, protože se mohou v některých aspektech lišit a jejich znalostí předejdete případným sporům a vytvoříte si základní představu o průběhu hry jako takové.

organizace

Hra probíhá dne 6. 10. 2007 ve městě Brně a jeho blízkém okolí. Organizátory hry jsou členové týmu Proudových krtků, na stanovištích pomáhají jejich pomocníci. Pro účast ve hře je nutná především znalost pravidel a jejich dodržování, splnění věkových požadavků a složení účastnického poplatku (viz dále).

Přijďte v 8:30 do parku na Slovanském náměstí v Králově Poli. Krtčí norou začíná úvodní řadou poté, co týmy obdrží startovní obálku. Hra končí ve 20:45 na civilizovaném místě ne dál než 40 minut jízdy MHD od hlavního vlakového nádraží. Poslední stanoviště zavíráme o hodinu dřív, poslední šifru budete moci luštit v cílovém místě.

herní principy

a) stanoviště
 • hra se skládá ze stanovišť (míst) se šifrou (včetně startu) a cíle bez šifry
 • cílem hry je projít všechna stanoviště a dojít do cíle (musí přijít alespoň polovina členů týmu a karta týmu a musí být vyřčeno závěrečné heslo, které je výsledkem poslední šifry)
 • vyluštěním šifry (vždy označené logem hry) nebo splněním úkolu získá tým informaci o poloze dalšího stanoviště
 • stanoviště nejsou otevřená po celou dobu hry, dobu jejich otevření a uzavření se dozvíte v kartě týmu
 • organizátor stanoviště je osoba v modrém tričku „Proudoví krtci“ nebo vínovém tričku „Krtčí norou“
 • na místě stanoviště vydává organizátor po předložení karty týmu a přilepení kontrolní nálepky jeden nebo dva kusy zadání šifry (na stanovištích bez organizátora si týmy příslušný počet zadání mohou vzít po přinesení karty a přilepení kontrolní nálepky samy); organizátor může před vydáním šifry požadovat znalost řešení šifry předchozí (toto využijeme zřídka)
 • pokud tomu podmínky na místě dovolí, je vhodné, aby se týmy rozptýlily a nehleděly si do řešení a neposlouchaly ostatní
 • platí zákaz jakkoli poškozovat stanoviště či kazit nebo ukrývat šifry
b) týmy
 • hráči se samostatně organizují v týmech
 • minimální počet lidí v týmu je 3 a maximální je 5
 • každý tým, jehož členem není dospělá osoba, si takovou může vzít s sebou — nepočítá se do počtu lidí v týmu, nesmí však nijak zasahovat do hry
 • minimální věk hráče je 13 let; tým navíc musí mít alespoň jednoho patnáctiletého člena nebo doprovázející plnoletou osobu
c) cíl hry

Cílem hry je vyhrát, to znamená projít určenou trasu podle pravidel hry a zásad fair play za pomoci vyřešení šifer rychleji a s více body než ostatní.

d) povolené a nepovolené herní prostředky
 • během hry je zakázáno používat jakýkoliv způsob přemísťování osob kromě použití pouze vlastních nohou a jízdy IDS JMK
 • týmy se mohou během hry libovolně rozdělovat (může to být i žádoucí)
 • týmy mohou kohokoli nehrajícího osobně nebo telefonem žádat o radu, ten se ale nesmí podílet přímo na principu řešení
 • jakákoli spolupráce s jiným týmem je zakázána
 • sledování jiných týmů je zakázáno
 • ke komunikaci na dálku je dovoleno pouze používání mobilních telefonů
 • během hry je nutné chovat se ohleduplně ke svému okolí!
 • nesmíte vstupovat na soukromé pozemky a v lese se musíte chovat v souladu s přírodou a zákony ČR (viz bezpečnost)
 • o všech problémech a sporných situacích platí zásada, že co pravidla nezakazují nebo neupravují jinak a nevadí to fair play ani vašemu svědomí, je povoleno
 • pokud si nejste jisti zda konkrétní situace spadá do výše uvedené zásady, můžete ji v cíli konzultovat a do příštího ročníku to do pravidel zahrneme, ale pro tento rok počítejte s pro vás nevýhodnější variantou. (Tzn. že se to nesmí a nebo, že je třeba použít, pro vás, nepohodlnější řešení herní situace))
 • orgové na stanovištích nemají nastudovaná pravidla a tudíž se jich na ně nevyptávejte — jejich rozhodnutí není směrodatné ani závazné — v případě nejasností nebo nutných dotazů či připomínek k pravidlům se obracejte na Michala “Fallena“ Šrubaře (mobil 724789624)
 • zakazujeme používat cokoli, co by bylo účinnější něž obyčejná papírová mapa, zejména GPS; digitální mapové podklady nevadí, pokud nejsou efektivnější než používání papírové mapy

obecná bezpečnostní pravidla

 • každý hráč se hry účastní na vlastní nebezpečí a je plně odpovědný za případné škody, jež způsobí; organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost
 • hráči mladší 18 let přinesou na start potvrzení od rodičů; neučiní-li tak, nesmí hrát — v tomhle budeme nekompromisní
 • v průběhu hry je nutné respektovat zákaz vstupu na soukromé pozemky a dále jednat v souladu s lesním zákonem a zákonem o provozu na pozemních komunikacích
 • účast ve hře znamená seznámení a souhlas s těmito pravidly

zvláštní pravidla KN4

Zde naleznete především pravidla specifická pro naši hru. Jejich znalost vám přinese výhodu v možnosti taktizování. Neznalost potom mnoho komplikací v průběhu hry.

herní varianty

Pro dosažení maximálního uspokojení všech hráčů nabízí KN4 dvě obtížnostní varianty, Pohoda a Výzva. Jejich realizace je provedená formou oddělení tras během hry. Každý tým si může na rozdělovacím stanovišti vybrat, zda chce dále pokračovat trasou Pohody či Výzvy. Předpokládáme, že budete vybírat na základě dosavadního průběhu hry. Specifikaci jednotlivých variant naleznete níže.

a) Pohoda

Úspěšným projitím Pohody může tým získat jen 8 bodů navíc. Šifry budou v průměru lehčí než ve Výzvě nebo stejné s dostupnými nápovědami.

výhody

 • velká pravděpodobnost přinesení nepoužité pětadvacetibodové záchranné obálky do cíle (zisk 25 bodů)
 • šifrově lehčí, nápovědy
 • terénně lehčí, kratší, fyzicky méně náročná
 • je stihnutelná za světla, doporučujeme „normálním“ lidem, „výletníkům“ a hlavně mladým týmům
nevýhody
 • málo získatelných bodů
 • Není to VÝZVA… :o)
b) Výzva

Úspěšným projitím Výzvy může tým získat 29 bodů navíc. Šifry obtížností v průměru nepřesáhnou šifry ze společné části hry. Tým procházející trasu Výzvy se může vrátit na začátek trasy Pohody, ale ztratí tím body, které získal ve Výzvě.

výhody

 • mnoho získatelných bodů
 • je lepším zážitkem
 • prověří orientační kvality týmu
 • je šifrově zajímavější
 • možnost návratu do Pohody
nevýhody
 • větší pravděpodobnost NEpřinesení nepoužité pětadvacetibodové záchranné obálky do cíle (nezískání 25 bodů)
 • těžší šifry, žádné nápovědy
 • terénně i orientačně náročnější, delší, pro průměrný tým nestihnutelná za světla

K oddělení Výzvy a Pohody dojde na stanovišti šest. Prvních padesát příchozích týmů dostane šifru 6V vedoucí do Výzvy i šifru 6P vedoucí do Pohody. Další týmy už dostanou pouze zadání směřující do Pohody.

bodový systém a nápovědy, konečné pořadí

 • tým získává v průběhu hry díky svému postupu body
 • celkové pořadí v cíli rozhoduje nejprve počet bodů pronesených hrou, poslední dosažené stanoviště a čas dosažení posledního stanoviště
 • body lze získat několika způsoby:
  • pronesením neporušené obálky s polohou cílového stanoviště celou hrou (25 bodů)
  • nepoužitím záchrany po telefonu (15 bodů)
  • nepoužitím nápověd ve společné části hry (31 bodů) a v kategorii Pohoda (8 bodů)
  • dosažením stanoviště v kategorii Výzva (29 bodů)
 • nápovědy obdržíte formou zalepených obálek vždy společně s šifrou; obálka je opatřena logem hry, informací přibližně naznačující její obsah a botovou hodnotu, o kterou se tým připraví v případě, že tuto nápovědu k vyluštění šifry využije
 • k jedné šifře se může vztahovat i více nápověd
 • nápověd je rovněž více druhů:
  • žádná (0 bodů)
  • prozrazení řešení počáteční řady po stanoveném čase organizátory (0 bodů)
  • časová — lze použít po době označené na obálce (0 bodů)
  • bodová — rozbalením tým přichází o body (1 až 7 bodů)
  • totální — záchrana — tajenku šifry sdělí centrála telefonem (nezískání 15 bodů)
 • Zavádíme tzv. „zamrznutí“: Pokud tým chce pokračovat dál, aniž by vyluštil šifru, může zavolat centrále, že končí hru, a dále pokračovat mimo oficiální pořadí. Do závěrečného hodnocení se mu počítá čas a body z posledního regulérně dosaženého stanoviště. Po zamrznutí tým nemá nárok na patnáct bodů za případné nevyužití telefonické záchrany.
 • tým je povinen průběžně vyplňovat bodový formulář (dostanete na startu) sloužící k vyznačení, které body chce uznat
 • nerozbalené obálky nápověd a záchran odevzdáte zabalené ve startovní fólii se jménem týmu jako důkazy v cíli; jako důkaz navštívení stanoviště ve Výzvě použijete vystřižené logo hry s číslem stanoviště; pokud nedojdete do cíle, vyplníte bodový formulář na webu po hře

další potřebné informace

potřebné vybavení

nutné

 • mapa KČT č. 85 — Okolí Brna — Svratecko, nejnovější vydání 2007. JINÉ MAPY NEŽ TATO VÁM MOHOU ZNEMOŽNIT POSTUP VE HŘE!
 • mobilní telefon (povinně alespoň ten s číslem uvedeným při registraci)
 • papíry nebo blok, čtverečkovaný papír
 • psací potřeby (aspoň tužka)
 • nůžky
 • kalkulačka
 • svítilna (od 18:45 bude tma)

doporučené

 • mapa města Brna, nejlépe aktuální a s co největším měřítkem
 • plán hromadné dopravy (kdo se v MHD neorientuje, jistě jej ocení)
 • minimálně dvě čtyřicetiminutové dvouzónové jízdenky, celodenní jízdenka se vyplatí, pokud ji využijí alespoň dva lidé společně (lze o víkendu v zónách 100 a 101)
 • buzola
 • karimatka nebo cokoliv na sezení
 • tvrdá podložka
 • dostatek psacích potřeb
 • pravítko
 • průhledné fólie a fixy
 • lékárnička (náplati, obvazy,…)

rady a doporučení

 • ke kódování se používá anglická abeceda o 26 písmenech (A=1 .. Z=26)
 • vždy jde jasně odlišit, co je šifra a v čem ji nemáte hledat
 • nápovědy používejte až po pečlivém zvážení situace, rozhodují o vašem umístění
 • neváhejte se zeptat kolemjdoucích, pokud nějakou informaci nevíte
 • šifry řeš na sluníčku, ne v chladu a vlhku
 • lepší je o všech poznatcích hned psát poznámky než mluvit a nic nedělat
 • brainstorming — každý chrlí nápady, co by to mohlo být
 • zpětné inženýrství — odhadování, jak lze v šifře zakódovat tajenku
 • tvoří to skupinky o 1 až 4 znacích … morseovka
 • je tam něco, co může mít dvě vlastnosti (plus třetí vlastnost je oddělení písmen)… morseovka
 • je tam určitých objektů zhruba 26 … písmena abecedy
 • rozličná četnost symbolů … písmena abecedy
 • frekvence písmen odpovídající češtině … transpozice (posunutí v abecedě)
 • pozor na trojské koně (tváří se to jako něco jiného)
 • nic z předchozího … může být grafická šifra — zkus v tom uvidět obrázek / text / morseovku
 • nepatří k této šifře některá nápověda?
 • nestříhej, dokud si nejsi jistý, co a jak máš stříhat
 • zkus odhadnout výsledek (podle předchozí trasy hry, zajímavých míst kolem,…)
 • pořádně si přečti zadání
 • zkus použít jméno hry, okolí místa, morseovku
 • použij čtverečkovaný papír
 • využíváš opravdu všechny informace?
 • rozptyl se, ať přijdeš na jiné myšlenky, zaběhej si v okolí, vyprávěj vtipy
 • ještě jednou zkus morseovku, bývá v různých podobách skoro v každé hře
 • ještě odhaduj výsledek
 • NIKDY SE NEVZDÁVEJ !!!
 • pokud si budete jisti, že jste na správném místě, ale šifra tam nebude, zavolejte Vítkovi na číslo 606 555 828, tahle situace by ale neměla nastat

registrace a platba startovného

a) registrace

Přihlásit se můžete na stránkách přihlašovadla. Prosíme, vyplňte pravdivě všechny položky, u kterých je třeba, abyste je vyplnili pravdivě. V případě velkého zájmu o hru zastavíme registraci po přihlášení sedmdesátého týmu.

b) platba

Poplatek za účast je 150 Kč (dohromady za celý tým). Startovné zaplaťte do čtvrtka 27. září včetně. Vyhrazujeme si právo účtovat 50 Kč přirážku týmům, které se přihlásí na poslední chvíli a / nebo zaplatí až na startu. Platbu zasílejte na účet: 2894815514/0600, pro identifikaci vašeho týmu uveďte tříčíslicový variabilní symbol jako číslo vašeho týmu doplněné o nuly na začátku (příklad: tým, který má na stránce Týmy uvedeno číslo 8, bude mít variabilní symbol 008). Stav zaplacení můžete kontrolovat na našich stránkách (budeme občasně updatovat).